banier
sep Galeries...
sep
ukiyo-e (estampes)
Takato Yamamoto, Yokoo, Yoshitaka Kawakami, octupus obsession
Yuj Moriguchi, Shusui Taki, Kumin Achida, Vanilla Galerie
Makoto, Aida, Araki, Kago Shintaro, en brak
manga
photos
Irezumi (Tatouage)
shibari i ( bondage)
shivari ii ( bondage)
shibari film ( bondage)

 

 
sep